جدول قیمت گذاری


استاندارد
2 ت/ماهانه

۴۰ پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

حق بیمه
100 ت/ماهانه

۴۰ پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

حرفه ای
100 ت/ماهانه

۴۰ پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

معمولی
50/month

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی


 


حرفه ای

پشتیبانی

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

ت

25
ماهانه

معمولی

پشتیبانی

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

ت

20
ماهانه

استاندارد

پشتیبانی

پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

ت

15
ماهانه

پر طرفدار
40 ت/ماهانه

۴۰پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالیا

ضعیف
50 ت/ماهانه

۴۰ پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی

حرفه ای
$20/ماهانه

۴۰ پهنای باند
کیفیت عالی
کاربران نامحدود
بسیار عالی80

تومان

حرفه ای
20

تومان

استاندارد